Licencja na użytkowanie programu Konfigurator Modbus

&1

Niniejsza umowa licencyjna użytkownika oprogramowania "Konfigurator Modbus" firmy ZEUP POZYTON Sp. z o.o. ( zwana dalej "Licencją" ) stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ( zwanej dalej "Licencjobiorcą" ) i firmą ZEUP POZYTON Sp. z o.o. ( zwaną dalej "Licencjodawcą" ). Przedmiotem umowy Licencyjnej jest produkt, który obejmuje oprogramowanie komputerowe "Konfigurator Modbus" i może obejmować związane z nim nośniki, materiały drukowane i dokumenty w formie elektronicznej ( zwanej w dalszej części "Produktem" ).

&2

Poprzez instalację, kopiowanie, pobranie z sieci komputerowej, dostęp lub inne użycie Produktu, Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej umowy licencyjnej. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień umowy licencyjnej, nie ma on prawa do instalowania lub użytkowania Produktu.

&3

Produkt chroniony jest prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawa autorskie do Produktu stanowią własność Licencjodawcy. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Licencjobiorca może zainstalować, używać, wyświetlać lub korzystać interaktywnie w inny sposób z jednej kopii Produktu na pojedynczym komputerze lub innym cyfrowym urządzeniu elektronicznym.

&4

Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja Produktu jest zabroniona. Zabronione jest także dokonywanie wszelkich modyfikacji Produktu lub jego części składowych. Produkt jest licencjonowany jako całość. Niniejsza licencja nie udziela Licencjobiorcy żadnych praw związanych ze znakami towarowymi i usługowymi Licencjodawcy.

&5

Produkt rozpowszechniany jest jako "freeware" i nie wolno pobierać za niego jakichkolwiek opłat. Licencjodawca nie udziela zgody na udostępnianie Produktu w jakikolwiek sposób bez potwierdzenia na piśmie.

&6

Licencjodawca przeprowadził niezbędne testy, dostarczył dokumentacje i dołożył wszelkich starań, aby Produkt działał poprawnie. Mimo to nie udziela żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do Produktu, jego jakości, funkcjonowania oraz przydatności do konkretnego celu lub wymagań Licencjobiorcy. W rezultacie Licencjodawca udziela licencji na użytkowanie Produktu w takiej postaci, w jakiej on występuje, zaś Licencjobiorca przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z jego jakością i funkcjonalnością.

&7

Licencjodawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania oprogramowania lub danych.

&8

Wszystkie prawa, nie udzielone w sposób jawny, są zastrzeżone przez ZEUP POZYTON Sp. z o.o.

          NIE AKCEPTUJE                                                             AKCEPTUJE